HSE University Anti-Corruption Portal
Comparison of countries
Armenia
Republic of Korea
Indices
Overall Score:
47 out of 100
Rank:
62 out of 180
Overall Score:
102 out of 150
Rank:
37 out of 140
Overall Score:
61 out of 100
Overall Score:
63 out of 100
Rank:
32 out of 180
Rank:
16 out of 141
Overall Score:
74 out of 100
Overall Score:
0,74 out of 1
Rank:
19 out of 142
Overall Score:
97 out of 150
Rank:
45 out of 140
Overall Score:
8,10 out of 10
Rank:
15 out of 119
International Cooperation
UN
GRECO
UN
OECD
G20
APEC
FATF
Armenia
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2007.
 • The review under the second cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The executive summary is available here.
 • GRECO’s member since 2004.
 • The Council of Europe’s Criminal Law Convention on Corruption was ratified in 2006.
 • The Council of Europe’s Civil Law Convention on Corruption was ratified in 2005.
 • The fourth evaluation round is completed. The evaluation report is available here.
 • The Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization was ratified in 2014.
Republic of Korea
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2008.
 • The review under the second cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The executive summary is available here.
 • The OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions was ratified in 1999.
 • The country is undergoing Phase 4 evaluation of the implementation of the Convention. The report is available here.
 • G20 Presidency in 2010.
 • The documents adopted under the Presidency of the Republic of Korea are available here.
 • APEC’s member since 1989.
 • Member of the FATF since 2009.
 • Evaluation Report on compliance with the FATF recommendations is available here.
 • The Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization was ratified in 2011.
Main Legislation
Armenia
 1. Criminal Code: Articles 272-277, 283, 296, 435-444, Section 7, Chapters 20, 21 – Liability of legal entities
  (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, Հոդված 272-277, 283, 296, 435-444, ԲԱԺԻՆ 7, Գ Լ ՈՒ Խ  20, 21 – ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ), (Armenian);
 2. Law of the Republic of Armenia of March 23, 2018 No. 206-N «On Public Service»
  (ԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔ ԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈւԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ), (Armenian);
 3. Law of the Republic of Armenia of March 24, 2021 No. 147-Н «On the Anti-Corruption Committee»
  (ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՄԱՍԻՆ), (Armenian);
 4. Decree of the Government of the Republic of Armenia of January 30, 2020 No. 102-N «On the Property, Income and Interests of the Declarant Official, the Annual Declaration on the Property and Income of His Family Members and on the Establishment of Approximate Forms of Property, Income and Interests Available on the Date of Entry into Official Duties or Termination of Official Duties of the Declarant Official», (Armenian).
Republic of Korea
 1. Criminal Act: Articles 129-135, 357
  (형법, 조항 129-135, 357), (Korean/English - amended 2021);

 2. Act on Preventing Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions
  (국제상거래에 있어서 외국공무원에 대한 뇌물방지법), (Korean/English);

 3. Improper Solicitation and Graft Act
  (부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률), (Korean/English);

 4. Public Interest Whistleblower Protection Act
  (공익신고자 보호법), (Korean), (English);

 5. Act on the Prevention of Corruption and the Establishment and Management of the Anti-Corruption and Civil Rights Commission
  (부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률), (Korean), (English);

 6. Act on the Establishment and Operation of the Corruption Investigation Office for High-Ranking Officials
  (고위공직자범죄수사처 설치 및 운영에 관한 법률), (Korean), (English);

 7. Act on the Prevention of Conflict of Interest Related to Duties of Public Servants
  (공직자의 이해충돌 방지법), (Korean), (English);

 8. Public Service Ethics Act
  (공직자윤리법), (Korean), (English);

 9. Code of Conduct for Public Officials
  (공무원 행동강령), (Korean), (English).

Anti-Corruption Bodies
Armenia
 1. Anti-Corruption Policy Council, Government of the Republic of Armenia
  (Հայաստանի հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհուրդ), (Armenian);
 2. Corruption Prevention Commission
  (Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով), (Armenian), (English);

 3. Anti-Corruption Committee
  (Հակակոռուպցիոն կոմիտեի), (Armenian), (Russian), (English).

Republic of Korea
 1. Anti-Corruption and Civil Rights Commission
  (대한민국 국민권익위원회), (Korean/English);

 2. Corruption Investigation Office for High-Ranking Officials
  (고위공직자범죄수사처), (Korean), (English).

We use cookies in order to improve the quality and usability of the HSE website. More information about the use of cookies is available here, and the regulations on processing personal data can be found here. By continuing to use the site, you hereby confirm that you have been informed of the use of cookies by the HSE website and agree with our rules for processing personal data. You may disable cookies in your browser settings.