HSE University Anti-Corruption Portal
Comparison of countries
Viet Nam
Armenia
Indices
Overall Score:
41 out of 100
Rank:
83 out of 180
Rank:
24 out of 141
Overall Score:
44 out of 100
Overall Score:
0,49 out of 1
Rank:
87 out of 142
Overall Score:
76 out of 150
Rank:
89 out of 140
Overall Score:
5,50 out of 10
Rank:
74 out of 119
Overall Score:
47 out of 100
Rank:
62 out of 180
Overall Score:
102 out of 150
Rank:
37 out of 140
Overall Score:
61 out of 100
International Cooperation
UN
APEC
UN
GRECO
Viet Nam
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2009.
 • The review under the second cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The country report is available here.
 • APEC’s member since 1998.
Armenia
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2007.
 • The review under the second cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The executive summary is available here.
 • GRECO’s member since 2004.
 • The Council of Europe’s Criminal Law Convention on Corruption was ratified in 2006.
 • The Council of Europe’s Civil Law Convention on Corruption was ratified in 2005.
 • The fourth evaluation round is completed. The evaluation report is available here.
 • The Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization was ratified in 2014.
Main Legislation
Viet Nam
 1. Criminal Code: Articles 354, 356-358 and 364-366
  (Bộ luật hình sự: Điều 354, 356-358, 364-366), (Vietnamese), (English);

 2. Law No. 22/2008/QH12 of November 13, 2008 «On Cadres and Civil Servants»
  (Luật cán bộ, công chức 22/2008/QH12), (Vietnamese), (English);

 3. Law No. 25/2018/QH14 of June 12, 2018 «On Denunciation»
  (Luật Tố cáo 25/2018/QH14), (Vietnamese), (English);

 4. Law No. 36/2018/QH14 of November 20, 2018 «On Anti-Corruption»
  (Luật Phòng, chống tham nhũng №36/2018/QH14), (Vietnamese), (English);

 5. Decree No. 59/2019/NĐ-CP of July 1, 2019 «On Elaborating on a Number of Articles and Measures for Implementation of the Law on Anti-Corruption»
  (Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng), (Vietnamese);

 6. Decree No. 130/2020/NĐ-CP of 20 December, 2020 «On Control over the Income and Assets of Officials»
  (Nghị định 130/2020/NĐ-CP kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ trong cơ quan tổ chức), (Vietnamese).

Armenia
 1. Criminal Code: Articles 272-277, 283, 296, 435-444, Section 7, Chapters 20, 21 – Liability of legal entities
  (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, Հոդված 272-277, 283, 296, 435-444, ԲԱԺԻՆ 7, Գ Լ ՈՒ Խ  20, 21 – ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ), (Armenian);
 2. Law of the Republic of Armenia of March 23, 2018 No. 206-N «On Public Service»
  (ԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔ ԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈւԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ), (Armenian);
 3. Law of the Republic of Armenia of March 24, 2021 No. 147-Н «On the Anti-Corruption Committee»
  (ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՄԱՍԻՆ), (Armenian);
 4. Decree of the Government of the Republic of Armenia of January 30, 2020 No. 102-N «On the Property, Income and Interests of the Declarant Official, the Annual Declaration on the Property and Income of His Family Members and on the Establishment of Approximate Forms of Property, Income and Interests Available on the Date of Entry into Official Duties or Termination of Official Duties of the Declarant Official», (Armenian).
Anti-Corruption Bodies
Viet Nam
 1. Central Committee of Viet Nam for the Prevention of Corruption
  (Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng), (Vietnamese);

 2. The Government Inspectorate of Vietnam
  (Thanh tra Chính phủ)(Vietnamese), (English)

Armenia
 1. Anti-Corruption Policy Council, Government of the Republic of Armenia
  (Հայաստանի հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհուրդ), (Armenian);
 2. Corruption Prevention Commission
  (Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով), (Armenian), (English);

 3. Anti-Corruption Committee
  (Հակակոռուպցիոն կոմիտեի), (Armenian), (Russian), (English).

We use cookies in order to improve the quality and usability of the HSE website. More information about the use of cookies is available here, and the regulations on processing personal data can be found here. By continuing to use the site, you hereby confirm that you have been informed of the use of cookies by the HSE website and agree with our rules for processing personal data. You may disable cookies in your browser settings.