HSE University Anti-Corruption Portal
Comparison of countries
Indonesia
Armenia
Indices
Overall Score:
34 out of 100
Rank:
115 out of 180
Rank:
66 out of 141
Overall Score:
70 out of 100
Overall Score:
0,53 out of 1
Rank:
66 out of 142
Overall Score:
100 out of 150
Rank:
41 out of 140
Overall Score:
6,54 out of 10
Rank:
52 out of 119
Overall Score:
47 out of 100
Rank:
62 out of 180
Overall Score:
102 out of 150
Rank:
37 out of 140
Overall Score:
60 out of 100
International Cooperation
UN
G20
APEC
UN
GRECO
Indonesia
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2006.
 • The review under the second cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The executive summary is available here.
 • G20 Presidency in 2022.
 • The documents adopted under Indonesia’s Presidency are available here.
 • APEC’s member since 1989.
 • The Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization was ratified in 2013.
Armenia
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2007.
 • The review under the second cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The executive summary is available here.
 • GRECO’s member since 2004.
 • The Council of Europe’s Criminal Law Convention on Corruption was ratified in 2006.
 • The Council of Europe’s Civil Law Convention on Corruption was ratified in 2005.
 • The fourth evaluation round is completed. The evaluation report is available here.
 • The Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization was ratified in 2014.
Main Legislation
Indonesia
 1. Criminal Code: Articles 209, 210
  (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Pasal 209, 210), (Indonesian);
 2. Law of 1980 No. 11 «On Criminal Act of Bribery»
  (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara), (Indonesian);
 3. Law of 1999 No. 28 «On the State Organizer Who is Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism»
  (Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme)(Indonesian);
 4. Law of 1999 No. 31 «On the Eradication of the Criminal Act of Corruption»
  (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)(Indonesian);
 5. Law of 2001 No. 20 «On Amendment to Law No. 31/1999 “On Corruption Eradication”»
  (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)(Indonesian);
 6. Law of 2002 No. 30 «On the Commission for the Eradication of Criminal Acts of Corruption»
  (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)(Indonesian);
 7. Law of 2008 No. 14 «The Public Interest Disclosure Act»
  (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik)(Indonesian);
 8. Law of 2009 No. 46 «On the Corruption Tribunal»
  (Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), (Indonesian);
 9. Law No. 30 of 2014 «On Public Administration»
  (Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pemerintahan), (Indonesian).
Armenia
 1. Criminal Code: Articles 272-277, 283, 296, 435-444, Section 7, Chapters 20, 21 – Liability of legal entities
  (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, Հոդված 272-277, 283, 296, 435-444, ԲԱԺԻՆ 7, Գ Լ ՈՒ Խ  20, 21 – ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ), (Armenian);
 2. Law of the Republic of Armenia of March 23, 2018 No. 206-N «On Public Service»
  (ԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔ ԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈւԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ), (Armenian);
 3. Law of the Republic of Armenia of March 24, 2021 No. 147-Н «On the Anti-Corruption Committee»
  (ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՄԱՍԻՆ), (Armenian);
 4. Decree of the Government of the Republic of Armenia of January 30, 2020 No. 102-N «On the Property, Income and Interests of the Declarant Official, the Annual Declaration on the Property and Income of His Family Members and on the Establishment of Approximate Forms of Property, Income and Interests Available on the Date of Entry into Official Duties or Termination of Official Duties of the Declarant Official», (Armenian).
Anti-Corruption Bodies
Indonesia
 1. Commission for the Eradication of Criminal Acts of Corruption
  (Komisi Pemberantasan Korupsi), (Indonesian);

 2. Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia
  (Kejaksaan Republik Indonesia)(Indonesian)

Armenia
 1. Anti-Corruption Policy Council, Government of the Republic of Armenia
  (Հայաստանի հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհուրդ), (Armenian);
 2. Corruption Prevention Commission
  (Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով), (Armenian), (English);

 3. Anti-Corruption Committee
  (Հակակոռուպցիոն կոմիտեի), (Armenian), (Russian), (English).

We use cookies in order to improve the quality and usability of the HSE website. More information about the use of cookies is available here, and the regulations on processing personal data can be found here. By continuing to use the site, you hereby confirm that you have been informed of the use of cookies by the HSE website and agree with our rules for processing personal data. You may disable cookies in your browser settings.