HSE University Anti-Corruption Portal
Comparison of countries
Armenia
Thailand
Indices
Overall Score:
47 out of 100
Rank:
62 out of 180
Overall Score:
102 out of 150
Rank:
37 out of 140
Overall Score:
61 out of 100
Overall Score:
35 out of 100
Rank:
108 out of 180
Rank:
23 out of 141
Overall Score:
58 out of 100
Overall Score:
0,49 out of 1
Rank:
82 out of 142
Overall Score:
76 out of 150
Rank:
88 out of 140
Overall Score:
6,74 out of 10
Rank:
48 out of 119
International Cooperation
UN
GRECO
UN
APEC
Armenia
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2007.
 • The review under the second cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The executive summary is available here.
 • GRECO’s member since 2004.
 • The Council of Europe’s Criminal Law Convention on Corruption was ratified in 2006.
 • The Council of Europe’s Civil Law Convention on Corruption was ratified in 2005.
 • The fourth evaluation round is completed. The evaluation report is available here.
 • The Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization was ratified in 2014.
Thailand
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2011.
 • The review under the second cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The country report is available here.
 • APEC’s member since 1989.
 • The Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization was ratified in 2011.
Main Legislation
Armenia
 1. Criminal Code: Articles 272-277, 283, 296, 435-444, Section 7, Chapters 20, 21 – Liability of legal entities
  (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, Հոդված 272-277, 283, 296, 435-444, ԲԱԺԻՆ 7, Գ Լ ՈՒ Խ  20, 21 – ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ), (Armenian);
 2. Law of the Republic of Armenia of March 23, 2018 No. 206-N «On Public Service»
  (ԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔ ԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈւԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ), (Armenian);
 3. Law of the Republic of Armenia of March 24, 2021 No. 147-Н «On the Anti-Corruption Committee»
  (ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՄԱՍԻՆ), (Armenian);
 4. Decree of the Government of the Republic of Armenia of January 30, 2020 No. 102-N «On the Property, Income and Interests of the Declarant Official, the Annual Declaration on the Property and Income of His Family Members and on the Establishment of Approximate Forms of Property, Income and Interests Available on the Date of Entry into Official Duties or Termination of Official Duties of the Declarant Official», (Armenian).
Thailand
 1. Penal Code: Articles 143, 144, 148-150, 152, 167, 201, 202
  (ประมวลกฎหมายอาญา: บทความ 143, 144, 148-150, 152, 167, 201, 202), (Thai/English);

 2. Organic Act on Countering Corruption
  (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต), (Thai);

 3. Act on Ethical Standards
  (พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม), (Thai);

 4. Decree of the National Anti-Corruption Commission «On Prohibitions Related to the Civil Service in the Context of Business Activities»
  (กำหนดตำแหน่งจนท.ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการ ตามความในมาตรา 100 แห่งพรบ.ปปช), (Thai);

 5. Decree of the National Anti-Corruption Commission «On the Rules for the Acquisition of Assets and Other Benefits by Civil Servants in Accordance with the Public Service Code of Ethics»
  (หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ), (Thai);

 6. Public Service Code of Ethics
  (ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน), (Thai.).

Anti-Corruption Bodies
Armenia
 1. Anti-Corruption Policy Council, Government of the Republic of Armenia
  (Հայաստանի հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհուրդ), (Armenian);
 2. Corruption Prevention Commission
  (Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով), (Armenian), (English);

 3. Anti-Corruption Committee
  (Հակակոռուպցիոն կոմիտեի), (Armenian), (Russian), (English).

Thailand
 1. National Anti-Corruption Commission
  (คณะ กรรมการ ป้องกัน และ ปราบปราม การ ทุจริต แห่ง ชาติ), (Thai), (English);

 2. Office of Public Sector Anti-Corruption Commission
  (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ), (Thai), (English).

We use cookies in order to improve the quality and usability of the HSE website. More information about the use of cookies is available here, and the regulations on processing personal data can be found here. By continuing to use the site, you hereby confirm that you have been informed of the use of cookies by the HSE website and agree with our rules for processing personal data. You may disable cookies in your browser settings.