HSE University Anti-Corruption Portal
Comparison of countries
Armenia
Philippines
Indices
Overall Score:
47 out of 100
Rank:
62 out of 180
Overall Score:
102 out of 150
Rank:
37 out of 140
Overall Score:
60 out of 100
Overall Score:
34 out of 100
Rank:
115 out of 180
Rank:
72 out of 141
Overall Score:
75 out of 100
Overall Score:
0,46 out of 1
Rank:
100 out of 142
Overall Score:
46 out of 150
Rank:
134 out of 140
Overall Score:
6,03 out of 10
Rank:
63 out of 119
International Cooperation
UN
GRECO
UN
APEC
Armenia
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2007.
 • The review under the second cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The executive summary is available here.
 • GRECO’s member since 2004.
 • The Council of Europe’s Criminal Law Convention on Corruption was ratified in 2006.
 • The Council of Europe’s Civil Law Convention on Corruption was ratified in 2005.
 • The fourth evaluation round is completed. The evaluation report is available here.
 • The Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization was ratified in 2014.
Philippines
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2006.
 • The review under the second cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The country report is available here.
 • APEC’s member since 1989.
 • The Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization was ratified in 2011.
Main Legislation
Armenia
 1. Criminal Code: Articles 272-277, 283, 296, 435-444, Section 7, Chapters 20, 21 – Liability of legal entities
  (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, Հոդված 272-277, 283, 296, 435-444, ԲԱԺԻՆ 7, Գ Լ ՈՒ Խ  20, 21 – ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ), (Armenian);
 2. Law of the Republic of Armenia of March 23, 2018 No. 206-N «On Public Service»
  (ԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔ ԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈւԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ), (Armenian);
 3. Law of the Republic of Armenia of March 24, 2021 No. 147-Н «On the Anti-Corruption Committee»
  (ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՄԱՍԻՆ), (Armenian);
 4. Decree of the Government of the Republic of Armenia of January 30, 2020 No. 102-N «On the Property, Income and Interests of the Declarant Official, the Annual Declaration on the Property and Income of His Family Members and on the Establishment of Approximate Forms of Property, Income and Interests Available on the Date of Entry into Official Duties or Termination of Official Duties of the Declarant Official», (Armenian).
Philippines
 1. Revised Penal Code: Articles 185, 210-213, 216, (English);

 2. Republic Act No. 3019 of August 17, 1960 «Anti-Graft and Corrupt Practices Act», (English);

 3. Republic Act No. 6713 of February 20, 1989 «Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees», (English);

 4. Republic Act No. 7080 of July 12, 1991 «An Act Defining and Penalizing the Crime of Plunder», (English);

 5. Republic Act No. 9485 of June 2, 2007 «Anti-Red Tape Act», (English);

 6. Presidential Decree No. 46 of November 10, 1972 Making It Punishable for Public Officials and Employees to Receive, and for Private Persons to Give, Gifts on Any Occasion, Including Christmas, (English).

Anti-Corruption Bodies
Armenia
 1. Anti-Corruption Policy Council, Government of the Republic of Armenia
  (Հայաստանի հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհուրդ), (Armenian);
 2. Corruption Prevention Commission
  (Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով), (Armenian), (English);

 3. Anti-Corruption Committee
  (Հակակոռուպցիոն կոմիտեի), (Armenian), (Russian), (English).

Philippines
 1. Presidential Anti-Corruption Commission, (English);

 2. Department of Justice, (English);

 3. Office of the Ombudsman, (English);

 4. Philippine National Police (English).

We use cookies in order to improve the quality and usability of the HSE website. More information about the use of cookies is available here, and the regulations on processing personal data can be found here. By continuing to use the site, you hereby confirm that you have been informed of the use of cookies by the HSE website and agree with our rules for processing personal data. You may disable cookies in your browser settings.