HSE University Anti-Corruption Portal
Comparison of countries
Armenia
Bulgaria
Indices
Overall Score:
47 out of 100
Rank:
62 out of 180
Overall Score:
102 out of 150
Rank:
37 out of 140
Overall Score:
61 out of 100
Overall Score:
45 out of 100
Rank:
67 out of 180
Rank:
106 out of 141
Overall Score:
71 out of 100
Overall Score:
0,56 out of 1
Rank:
59 out of 142
Overall Score:
90 out of 150
Rank:
59 out of 140
Overall Score:
7,11 out of 10
Rank:
41 out of 119
International Cooperation
UN
GRECO
UN
GRECO
OECD
Armenia
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2007.
 • The review under the second cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The executive summary is available here.
 • GRECO’s member since 2004.
 • The Council of Europe’s Criminal Law Convention on Corruption was ratified in 2006.
 • The Council of Europe’s Civil Law Convention on Corruption was ratified in 2005.
 • The fourth evaluation round is completed. The evaluation report is available here.
 • The Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization was ratified in 2014.
Bulgaria
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2006.
 • The review under the first cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The country report is available here.
 • GRECO’s member since 1999.
 • The Council of Europe’s Criminal Law Convention on Corruption was ratified in 2001.
 • The Council of Europe’s Civil Law Convention on Corruption was ratified in 2000.
 • The fifth evaluation round is completed. The evaluation report is available here.
 • The OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions was ratified in 1998.
 • The country is undergoing Phase 4 evaluation of the implementation of the Convention. The report is available here.
 • The Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization was ratified in 2011.
Main Legislation
Armenia
 1. Criminal Code: Articles 272-277, 283, 296, 435-444, Section 7, Chapters 20, 21 – Liability of legal entities
  (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, Հոդված 272-277, 283, 296, 435-444, ԲԱԺԻՆ 7, Գ Լ ՈՒ Խ  20, 21 – ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ), (Armenian);
 2. Law of the Republic of Armenia of March 23, 2018 No. 206-N «On Public Service»
  (ԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔ ԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈւԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ), (Armenian);
 3. Law of the Republic of Armenia of March 24, 2021 No. 147-Н «On the Anti-Corruption Committee»
  (ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՄԱՍԻՆ), (Armenian);
 4. Decree of the Government of the Republic of Armenia of January 30, 2020 No. 102-N «On the Property, Income and Interests of the Declarant Official, the Annual Declaration on the Property and Income of His Family Members and on the Establishment of Approximate Forms of Property, Income and Interests Available on the Date of Entry into Official Duties or Termination of Official Duties of the Declarant Official», (Armenian).
Bulgaria
 1. Criminal Code: Articles 282, 283, 283a, 301-307a
  (Наказателен кодекс: Чл. 282, 283, 283а, 301-307a), (Bulgarian);

 2. Law on Administrative Offenses and Penalties: Chapter 4 – Administrative penalties against legal entities and sole traders
  (Закон за административните нарушения и наказания: Глава четвърта – Административнонаказателни санкции спрямо юридически лица и еднолични търговци), (Bulgarian);

 3. Law on Civil Servants
  (Закона за държавния служител), (Bulgarian);

 4. Law on Forfeiture of Illegally Acquired Assets
  (Закон за отнемане на незаконно придобитото имущество), (Bulgarian);

 5. Law on the Protection of Whistleblowers
  (Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения), (Bulgarian);

 6. Law on Combating Corruption
  (Закон за противодействие на корупцията), (Bulgarian);

 7. Code of Conduct for Public Officials
  (Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация), (Bulgarian).

Anti-Corruption Bodies
Armenia
 1. Anti-Corruption Policy Council, Government of the Republic of Armenia
  (Հայաստանի հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհուրդ), (Armenian);
 2. Corruption Prevention Commission
  (Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով), (Armenian), (English);

 3. Anti-Corruption Committee
  (Հակակոռուպցիոն կոմիտեի), (Armenian), (Russian), (English).

Bulgaria
 1. National Council for Anti-Corruption Policy
  (Национален съвет по антикорупционни политики към министерския), (Bulgarian);
 2. Commission for Combating Corruption and Confiscation of Illegall Property
  (Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество), (Bulgarian);
 3. General Directorate for Combating Organized Crime of the Ministries of the Interior
  (Главна дирекция борба с организираната престъпност Министерства на вътрешните работи), (Bulgarian).

We use cookies in order to improve the quality and usability of the HSE website. More information about the use of cookies is available here, and the regulations on processing personal data can be found here. By continuing to use the site, you hereby confirm that you have been informed of the use of cookies by the HSE website and agree with our rules for processing personal data. You may disable cookies in your browser settings.