Антикоррупционный портал НИУ ВШЭ
Сравнение стран
Армения
Азербайджан
Индексы
Итоговая оценка:
47 из 100
Рейтинг:
62 из 180
Итоговая оценка:
102 из 150
Рейтинг:
37 из 140
Итоговая оценка:
60 из 100
Итоговая оценка:
23 из 100
Рейтинг:
154 из 180
Итоговая оценка:
94 из 150
Рейтинг:
49 из 140
Итоговая оценка:
67 из 100
Итоговая оценка:
5,72 из 10
Рейтинг:
67 из 119
Международное сотрудничество
ООН
ГРЕКО
ООН
ГРЕКО
Армения
 • Конвенция ООН против коррупции ратифицирована в 2007 г.
 • Пройдена вторая стадия Мониторинга выполнения Конвенции. Резюме можно посмотреть здесь.
 • Член ГРЕКО с 2004 г.
 • Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию ратифицирована в 2006 г.
 • Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию ратифицирована в 2005 г.
 • Пройден 4ый оценочный раунд. Отчет можно посмотреть здесь.
 • Соглашение об учреждении МАКА в качестве международной организации было ратифицировано в 2014 г.
Азербайджан
 • Конвенция ООН против коррупции ратифицирована в 2005 г.
 • Пройдена вторая стадия Мониторинга выполнения Конвенции. Резюме можно посмотреть здесь.
 • Член ГРЕКО с 2004 г.
 • Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию ратифицирована в 2004 г.
 • Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию ратифицирована в 2004 г.
 • Пройден 5ый оценочный раунд. Отчет можно посмотреть здесь.
 • Соглашение об учреждении МАКА в качестве международной организации было ратифицировано в 2012 г.
Основное законодательство
Армения
 1. Уголовный кодекс: статьи 272-277, 283, 296, 435-444, Раздел 7, Главы 20, 21 – Ответственность юридических лиц
  (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, Հոդված 272-277, 283, 296, 435-444, ԲԱԺԻՆ 7, Գ Լ ՈՒ Խ  20, 21 – ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ), (арм.);
 2. Закон от 23 марта 2018 г. № 206-Н «О публичной службе»
  (ԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔ ԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈւԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ), (арм.);
 3. Закон от 24 марта 2021 г. № 147-Н «Об Антикоррупционном комитете»
  (ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՄԱՍԻՆ), (арм.);
 4. Постановление Правительства Республики Армения от 30 января 2020 г. № 102-Н «Об имуществе, доходах и интересах должностного лица-декларанта, годовой декларации об имуществе и доходах членов его семьи и об установлении примерных форм имущества, доходов и интересов, имеющихся на день вступления в должностные обязанности или прекращения должностных обязанностей должностного лица-декларанта», (арм.).
Азербайджан
 1. Уголовный кодекс: статьи 308-312-1, Глава 15-2 – Ответственность юридических лиц (сайт недоступен для региона РФ)
  (Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi: 308-312-1-ci maddələr, 15-2-ci fəsil – Hüquqi şəxslər barəsində tətbiq olunan cinayət-hüquqi tədbirlər​), (азерб.);
 2. Закон от 21 июля 2000 г. № 926-IQ «О государственной службе» (сайт недоступен для региона РФ)
  («Dövlət qulluğu haqqında»Azərbaycan Respublikasının Qanunu), (азерб.);
 3. Закон от 13 января 2004 г. № 580-IIQ «О противодействии коррупции» (сайт недоступен для региона РФ)
  («Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu)(азерб.);
 4. Закон от 24 июня 2005 г. № 945-IIQ «О предоставлении финансовой информации публичными должностными лицами» (сайт недоступен для региона РФ)
  («Vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu)(азерб.);
 5. Закон от 31 мая 2007 г. № 352-IIIQ «О правилах этического поведения гражданских служащих» (сайт недоступен для региона РФ)
  («Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu)(азерб.).
 
Антикоррупционные органы
Армения
 1. Совет по антикоррупционной политике
  (Հայաստանի հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհուրդ), (арм.);
 2. Комиссия по предупреждению коррупции
  (Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով), (арм./англ.);
 3. Антикоррупционный комитет
  (Հակակոռուպցիոն կոմիտեի), (арм./рус./англ.).
Азербайджан
 1. Комиссия по борьбе с коррупцией (сайт недоступен для региона РФ)
  (Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya)(азерб.)(англ.);
 2. Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре (сайт недоступен для региона РФ)
  (Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi)(азерб.)

Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта НИУ ВШЭ и большего удобства его использования. Более подробную информацию об использовании файлов cookies можно найти здесь, наши правила обработки персональных данных – здесь. Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете, что были проинформированы об использовании файлов cookies сайтом НИУ ВШЭ и согласны с нашими правилами обработки персональных данных. Вы можете отключить файлы cookies в настройках Вашего браузера.