HSE University Anti-Corruption Portal
Comparison of countries
Bosnia and Herzegovina
Albania
Indices
Score:
35 out of 100
Rank:
108 out of 180
Score:
27 out of 100
Score:
0,51 out of 1
Rank:
75 out of 142
Score:
102 out of 150
Rank:
39 out of 140
Score:
5,91 out of 10
Rank:
66 out of 119
Overall Score:
37 out of 100
Rank:
98 out of 180
Overall Score:
57 out of 100
Overall Score:
0,48 out of 1
Rank:
91 out of 142
Overall Score:
127 out of 150
Rank:
6 out of 140
Overall Score:
7,00 out of 10
Rank:
45 out of 119
Rank:
123 out of 141
International Cooperation
UN
GRECO
UN
GRECO
Bosnia and Herzegovina
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2006.
 • The review under the second cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The country report is available here.
 • GRECO’s member since 2000.
 • The Council of Europe’s Criminal Law Convention on Corruption was ratified in 2002.
 • The Council of Europe’s Civil Law Convention on Corruption was ratified in 2002.
 • The fifth evaluation round is completed. The evaluation report is available here.
 • The Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization was ratified in 2012.
Albania
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2006.
 • The review under the first cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The country report is available here.
 • GRECO’s member since 2001.
 • The Council of Europe’s Criminal Law Convention on Corruption was ratified in 2001.
 • The Council of Europe’s Civil Law Convention on Corruption was ratified in 2000.
 • The fourth evaluation round is completed. The evaluation report is available here.
 • The Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization was ratified in 2011.
Main Legislation
Bosnia and Herzegovina
 1. Criminal Code: Articles 217-220, 222, Chapter XIV – Liability of legal persons for criminal offences
  (Krivični zakon: Čl. 217-220, 222, Glava četrnaesta – Odgovornost pravnih osoba za krivična djela), (Bosnian);
 2. Law No. 19/02 of June 25, 2002 «On Civil Service in the Institutions of Bosnia and Herzegovina»
  (Zakon №19/02 o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine), (Bosnian);
 3. Law No. 103/09 of December 30, 2009 «On the Agency for the Prevention of Corruption and the Coordination of the Fight against Corruption»
  (Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije), (Bosnian);
 4. Law No. 100/13 of December 16, 2013 «On the Protection of Persons Who Report Corruption in the Institutions of Bosnia and Herzegovina»
  (Zakon №100/13 о zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama bosne i hercegovine), (Bosnian);
 5. Law No. 18/24 of March 15, 2024 «On Prevention of Conflict of Interest in Public Authorities on Bosnia and Herzegovina»
  (Zakon No. 18/24 o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine), (Bosnian).
Albania
 1. Criminal Code: Articles 164-164/b, 244-245/1, 248, 257-260, 287, 287/b, 319-319/e and 328/a
  (Kodi Penal: Nenet 164-164/b, 244-245/1, 248, 257-260, 287, 287/b, 319-319/e, 328/a), (Albanian - amended 2021), (English - amended 2017);
 2. Law No. 9049 of April 10, 2003 «On the Declaration of and Control over the Assets and Financial Obligations of Elected Persons and Other Public Officials»
  (Ligj Nr.9049, datë 10.4.2003 Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë), (Albanian);
 3. Law No. 9131 of September 8, 2003 «On the Rules of Ethics in Public Administration»
  (Ligj Nr.9131, datë 8.9.2003 Per rregullat e etikes ne administraten publike), (Albanian);
 4. Law No. 9367 of April 7, 2005 «On the Prevention of Conflicts of Interest in the Exercise of Public Functions»
  (Ligj Nr. 9367, datë 7.04.2005, Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike),(Albanian), (English);
 5. Law No. 152/2013 of October 1, 2013 «On Civil Service»
  (Ligj Nr.152/2013, datë 1.10.2013 Për nëpunësin civil), (Albanian);
 6. Law No. 60/2016 of June 2, 2016 «On Whistleblowing and Whistleblower Protection»
  (Ligj Nr. 60/2016 Për Sinjalizimin Dhe Mbrojtjen E Sinjalizuesve), (Albanian);
 7. Decision of the Council of Ministers No. 874 of September 29, 2021 «On Approval of the Rules for the Application of the Principles of Ethics, the Classification of External Activities and the Value of Gifts that May Be Accepted by Public Officials»
  (Vendim Nr. 874 Për miratimin e rregullave për zbatimin e parimeve të etikës, të klasifikimit të veprimtarive të jashtme dhe vlerën e dhuratave, që mund të pranohen gjatë veprimtarisë së nëpunësit të administratës publike), (Albanian).
Anti-Corruption Bodies
Bosnia and Herzegovina
 1. Ministry of Security of Bosnia and Herzegovina
  (Ministarstvo sigurnosti), (Bosnian/Croatian/Serbian/English);
 2. State Investigation and Protection Agency
  (Državna agencija za istrage i zaštitu), (Bosnian/Croatian/Serbian/English);
 3. Agency for the Prevention of Corruption and the Coordination of the Fight against Corruption
  (Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije), (Bosnian/Croatian/Serbian/English);
 4. Special Department for Organized Crime, Economic Crime and Corruption, the Prosecutor’s Office of Bosnia and Herzegovina
  (Posebni odjel za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju), (Bosnian/Croatian/SerbianEnglish).
Albania
 1. Special Prosecutor's Office of Albania
  (Prokuroria e Posaçme), (Albanian);
 2. National Bureau of Investigation
  (Byroja Kombëtare e Hetimit), (Albanian);
 3. Specialized Courts Against Corruption and Organized Crime
  (Gjykata e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar), (Albanian);
 4. General Prosecutor’s Office of the Republic of Albania
  (Prokuroria e Përgjithshme), (Albanian);
 5. High Inspectorate of Declaration and Audit of Assets and Conflicts of Interest
  (Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave), (Albanian);
 6. Anti-Corruption Agency
  (Agjencia Kundër Korrupsionit), (Albanian);
 7. Agency for the Administration of Seized and Confiscated Assets
  (Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara), (Albanian/English).
 

We use cookies in order to improve the quality and usability of the HSE website. More information about the use of cookies is available here, and the regulations on processing personal data can be found here. By continuing to use the site, you hereby confirm that you have been informed of the use of cookies by the HSE website and agree with our rules for processing personal data. You may disable cookies in your browser settings.