HSE University Anti-Corruption Portal
Comparison of countries
Armenia
Uzbekistan
Indices
Overall Score:
47 out of 100
Rank:
62 out of 180
Overall Score:
102 out of 150
Rank:
37 out of 140
Overall Score:
61 out of 100
Overall Score:
33 out of 100
Rank:
121 out of 180
Overall Score:
0,50 out of 1
Rank:
78 out of 142
Overall Score:
54 out of 150
Rank:
128 out of 140
International Cooperation
UN
GRECO
UN
Armenia
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2007.
 • The review under the second cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The executive summary is available here.
 • GRECO’s member since 2004.
 • The Council of Europe’s Criminal Law Convention on Corruption was ratified in 2006.
 • The Council of Europe’s Civil Law Convention on Corruption was ratified in 2005.
 • The fourth evaluation round is completed. The evaluation report is available here.
 • The Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization was ratified in 2014.
Uzbekistan
 • The UN Convention against Corruption was accessed in 2008.
 • The review under the first cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The executive summary is available here.
SCO
Main Legislation
Armenia
 1. Criminal Code: Articles 272-277, 283, 296, 435-444, Section 7, Chapters 20, 21 – Liability of legal entities
  (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, Հոդված 272-277, 283, 296, 435-444, ԲԱԺԻՆ 7, Գ Լ ՈՒ Խ  20, 21 – ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ), (Armenian);
 2. Law of the Republic of Armenia of March 23, 2018 No. 206-N «On Public Service»
  (ԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔ ԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈւԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ), (Armenian);
 3. Law of the Republic of Armenia of March 24, 2021 No. 147-Н «On the Anti-Corruption Committee»
  (ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՄԱՍԻՆ), (Armenian);
 4. Decree of the Government of the Republic of Armenia of January 30, 2020 No. 102-N «On the Property, Income and Interests of the Declarant Official, the Annual Declaration on the Property and Income of His Family Members and on the Establishment of Approximate Forms of Property, Income and Interests Available on the Date of Entry into Official Duties or Termination of Official Duties of the Declarant Official», (Armenian).
Uzbekistan
 1. Criminal Code: Articles 1929-19211, 205, 210-214
  (Ўзбекистон Республикасининг Жиноят Кодекси: 1929-19211, 205, 210-214-moddalar), (Uzbek/Russian);

 2. Code of Administrative Liability: Articles 61.1, 193.1
  (Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий Жавобгарлик Тўғрисидаги Кодекси: 61.1, 193.1-moddalar), (Uzbek/Russian);

 3. Law of the Republic of Uzbekistan of January 3, 2017 No. ZRU-419 «On Combating Corruption»
  (Ўзбекистон Республикасининг қонуни ЎРҚ-419-СОН 03.01.2017 Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида), (Uzbek/English/Russian);

 4. Law of the Republic of Uzbekistan of August 8, 2022 No.ZRU-788 «On the Civil Service»
  (Ўзбекистон Республикасининг қонуни ЎРҚ-788-СОН 08.08.2022 Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида), (Uzbek/Russian);

 5. Model Code of Ethics for Civil Servants, approved by Cabinet Decision No. 595-son of October 14, 2022 «On Additional Measures to Ensure Compliance with Ethics Rules by Public Civil Servants»
  (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 14.10.2022 йилдаги 595-сон Давлат Фуқаролик Хизматчилари Томонидан Одоб-Ахлоқ Қоидаларига Риоя Этилишини Таъминлаш Бўйича Қўшимча Чора-Тадбирлар Тўғрисида), (Uzbek/Russian);

 6. Draft Law of the Republic of Uzbekistan «On Conflict of Interest»
  (Ўзбекистон Республикасининг қонуни лойиҳаси «Манфаатлар тўқнашувининг олдини олиш тўғрисида»), (Uzbek).

Anti-Corruption Bodies
Armenia
 1. Anti-Corruption Policy Council, Government of the Republic of Armenia
  (Հայաստանի հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհուրդ), (Armenian);
 2. Corruption Prevention Commission
  (Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով), (Armenian), (English);

 3. Anti-Corruption Committee
  (Հակակոռուպցիոն կոմիտեի), (Armenian), (Russian), (English).

Uzbekistan
 1. General Prosecutor’s Office of the Republic of Uzbekistan
  (Бош прокуратура), (Uzbek);

 2. Anti-Corruption Agency
  (Коррупцияга қарши курашиш агентлиги), (Uzbek/Russian/English);

We use cookies in order to improve the quality and usability of the HSE website. More information about the use of cookies is available here, and the regulations on processing personal data can be found here. By continuing to use the site, you hereby confirm that you have been informed of the use of cookies by the HSE website and agree with our rules for processing personal data. You may disable cookies in your browser settings.