HSE University Anti-Corruption Portal
Comparison of countries
Armenia
North Macedonia
Indices
Overall Score:
49 out of 100
Rank:
60 out of 180
Overall Score:
102 out of 150
Rank:
37 out of 134
Score:
35 out of 100
Rank:
111 out of 180
Rank:
116 out of 133
Score:
0,53 out of 1
Rank:
58 out of 128
Score:
41 out of 100
Score:
112 out of 150
Rank:
23 out of 128
Score:
6,61 out of 10
Rank:
53 out of 117
International Cooperation
UN
GRECO
IACA
UN
GRECO
IACA
Armenia
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2007.
 • The review under the second cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The executive summary is available here.
 • GRECO’s member since 2004.
 • The Council of Europe’s Criminal Law Convention on Corruption was ratified in 2006.
 • The Council of Europe’s Civil Law Convention on Corruption was ratified in 2005.
 • The fourth evaluation round is completed. The evaluation report is available here.
 • The Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization was ratified in 2014.
North Macedonia
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2007.
 • The review under the second cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The executive summary is available here.
 • GRECO’s member since 2000.
 • The Council of Europe’s Criminal Law Convention on Corruption was ratified in 1999.
 • The Council of Europe’s Civil Law Convention on Corruption was ratified in 2002.
 • The fifth evaluation round is completed. The evaluation report is available here.
 • The Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization was ratified in 2011.
Main Legislation
Armenia
 1. Criminal Code of the Republic of Armenia, articles 200-201, 308-313, 340 and 350
  (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ), (Armenian/Russian/English);
 2. Law of the Republic of Armenia of March 23, 2018 No. 206-N «On Public Service»
  (ԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔ ԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈւԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ), (Armenian);
 3. Decree of the Government of the Republic of Armenia of January 30, 2020 No. 102-N «On the Property, Income and Interests of the Declarant Official, the Annual Declaration on the Property and Income of His Family Members and on the Establishment of Approximate Forms of Property, Income and Interests Available on the Date of Entry into Official Duties or Termination of Official Duties of the Declarant Official», (Armenian).
North Macedonia
 1. Criminal Code of the Republic of North Macedonia, 252-253-а, 353, 354-359
  (Кривичен законик на Република Северна Македонија), (Macedonian), (English);
 2. Law No. 76 of October 27, 2004 «On Financial Political Parties»
  (Закон од 27 октомври 2004 година број 76 «За финансирање на политичките партии»​), (Macedonian), (English);
 3. Law No. 27 of February 5, 2014 «On Civil Servants»
  (Закон од 5 февруари 2014 година број 27 «За административни службеници»), (Macedonian);
 4. Law No. 12 of January 19, 2019 «On Prevention of Corruption and Conflict of Interest»
  (Закон од 19 јануари 2019 година број 12 «За спречување на корупцијата и судирот на интереси»), (Macedonian), (English);
 5. Code of Ethics for Civil Servants
  (Етички кодекс за државните службеници), (Macedonian).
Anti-Corruption Bodies
Armenia
 1. Anti-Corruption Policy Council, Government of the Republic of Armenia
  (Հայաստանի հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհուրդ), (Armenian);
 2. Corruption Prevention Commission
  (Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով) (Armenian), (English).

North Macedonia
 1. State Commission for Prevention of Corruption
  (Државна комисија за спречување на корупција), (Macedonian);
 2. Public Prosecutor's Office of the Republic of North Macedonia
  (Jавно обвинителство на република северна македонија), (Macedonian), (English).
 

We use cookies in order to improve the quality and usability of the HSE website. More information about the use of cookies is available here, and the regulations on processing personal data can be found here. By continuing to use the site, you hereby confirm that you have been informed of the use of cookies by the HSE website and agree with our rules for processing personal data. You may disable cookies in your browser settings.