HSE University Anti-Corruption Portal
Comparison of countries
Armenia
Ethiopia
Indices
Overall Score:
47 out of 100
Rank:
62 out of 180
Overall Score:
102 out of 150
Rank:
37 out of 140
Overall Score:
60 out of 100
Overall Score:
37 out of 100
Rank:
98 out of 180
Overall Score:
10 out of 100
Overall Score:
0,38 out of 1
Rank:
129 out of 142
Overall Score:
110 out of 150
Rank:
25 out of 140
Overall Score:
2,78 out of 10
Rank:
115 out of 119
International Cooperation
UN
GRECO
UN
BRICS
AU
Armenia
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2007.
 • The review under the second cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The executive summary is available here.
 • GRECO’s member since 2004.
 • The Council of Europe’s Criminal Law Convention on Corruption was ratified in 2006.
 • The Council of Europe’s Civil Law Convention on Corruption was ratified in 2005.
 • The fourth evaluation round is completed. The evaluation report is available here.
 • The Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization was ratified in 2014.
Ethiopia
 • The UN Convention against Corruption was ratified in 2007.
 • The review under the first cycle of the Implementation Review Mechanism is completed. The country report is available here.
 • BRICS Member since 2024.
 • The AU Convention on Preventing and Combating Corruption was ratified in 2007.
Main Legislation
Armenia
 1. Criminal Code: Articles 272-277, 283, 296, 435-444, Section 7, Chapters 20, 21 – Liability of legal entities
  (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, Հոդված 272-277, 283, 296, 435-444, ԲԱԺԻՆ 7, Գ Լ ՈՒ Խ  20, 21 – ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ), (Armenian);
 2. Law of the Republic of Armenia of March 23, 2018 No. 206-N «On Public Service»
  (ԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔ ԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈւԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ), (Armenian);
 3. Law of the Republic of Armenia of March 24, 2021 No. 147-Н «On the Anti-Corruption Committee»
  (ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՄԱՍԻՆ), (Armenian);
 4. Decree of the Government of the Republic of Armenia of January 30, 2020 No. 102-N «On the Property, Income and Interests of the Declarant Official, the Annual Declaration on the Property and Income of His Family Members and on the Establishment of Approximate Forms of Property, Income and Interests Available on the Date of Entry into Official Duties or Termination of Official Duties of the Declarant Official», (Armenian).
Ethiopia
 1. Criminal Code: Articles 402-411, 414, 417, 419, 427-429, 431, 307, 684
  (የወንጀል ሕግ: ጽሑፍ 402-411, 414, 417, 419, 427-429, 431, 307, 684), (English);
 2. Federal Ethics and Anti-Corruption Commission Establishment Proclamation
  (የፌዴራል የሥነ ምግባርና የጸረ ሙሽና ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ), (Amharic/English);
 3. Revised Federal Ethics and Anti-Corruption Commission Establishment Proclamation
  (የተሸሻለው የፌደራል የሥነምግባር የጸረ ሙስና ኮሚሽን የወጣ አዋጅ ቁጥር 433/2005), (Amharic/English);
 4. Proclamation to Provide for the Disclosure and Registration of Assets
  (ሀብትን ለማሳወቅና ለማስመዝገብ የወጣ አዋጅ), (Amharic/English);
 5. Corruption Crimes Proclamation
  (የሙስና ወንጀሎች አዋጅ), (Amharic/English);
 6. Federal Civil Servants Proclamation
  (የፌደራል መንግሥት ሠራተኞች አዋጅ), (Amharic/English).
Anti-Corruption Bodies
Armenia
 1. Anti-Corruption Policy Council, Government of the Republic of Armenia
  (Հայաստանի հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհուրդ), (Armenian);
 2. Corruption Prevention Commission
  (Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով), (Armenian), (English);

 3. Anti-Corruption Committee
  (Հակակոռուպցիոն կոմիտեի), (Armenian), (Russian), (English).

Ethiopia
 1. Federal Ethics and Anti-Corruption Commission (site created but currently unavailable)
  (የፌዴራል የሥነ ምግባር እና የፀረ-ሙስና ኮሚሽን), (Amharic/English);
 2. Federal Attorney General
  (የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ), (Amharic/English).

We use cookies in order to improve the quality and usability of the HSE website. More information about the use of cookies is available here, and the regulations on processing personal data can be found here. By continuing to use the site, you hereby confirm that you have been informed of the use of cookies by the HSE website and agree with our rules for processing personal data. You may disable cookies in your browser settings.